نام دامنه تلفظ معنی به فارسی مناسب برای سایت هایِ قیمت
allqr.irآل کیو آرهمه کیو آرتولید کد کیو آر (qr) تماس بگیرید
qiqr.irیو آی کیو آریو آی کیو آرتولید کد کیو آر (qr) تماس بگیرید
qqqr.irکیو کیو کیو آرکیو کیو کیو آرتولید کد کیو آر (qr) تماس بگیرید
qrhi.ir کیو آر هایسلام کیو آرتولید کد کیو آر (qr) تماس بگیرید
qrcreator.irکیو آر کِریتِرکیو آر ساز تولید کد کیو آر (qr) تماس بگیرید