نام دامنه تلفظ معنی به فارسی مناسب برای سایت هایِ قیمت
footballland.ir فوتبال لَند سرزمین فوتبال ورزشی تماس بگیرید
footballplace.ir فوتبال پِلِیس مکان فوتبال ورزشی تماس بگیرید
basketballland.ir بسکتیال لَند سرزمین بسکتبال ورزشی تماس بگیرید